Our Team

Founder Members

Dr. Arjun Thapa

Tulshi Laxmi Suwal

Bishnu Timilsina

Anita Shrestha

Suchita Shrestha

Sanjan B. Thapa

Sagar Dahal

Executive Committee Members

Suchita Shrestha

President

Bishnu Timilshina

Vice-President

Rama Karki

Secretary

Yuvraj Subedi

Treasurer

Kabita Karki

Member

Rebecca Gurung

Member

Kaustuv Raj Neupane

Member

Prakash C. Aryal

Member

Varsha Rai

Member

Dibya Raj Dahal

Member

Staff Structure

Dr. Arjun Thapa

Senior Research Fellow

Ankur Shrestha

Admin & Account Officer

Bashu Dev Baral

Research Assistant